Regulamin portalu internetowego AutoUp.pl ważny od 2020.10.06

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Operator – firma: RETEK Kamil Gromadzki, ul. Administracyjna 2b, 11-710 Piecki, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 7422153037 oraz REGON 281521675.
  Dane kontaktowe Usługodawcy: poczty elektronicznej (email):kontakt@autoUp.pl lub formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Serwis lub Portal – serwis (portal) internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod URL: https://autoUp.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Regulamin określa, m.in. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika związane odpowiednio ze świadczeniem i korzystaniem z usług dostępnych w Portalu oraz zasady wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia tychże usług.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu, w tym bez Rejestracji lub logowania, przy czym w odniesieniu do osób fizycznych Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna legitymująca się odpowiednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 5. Właściciel obiektu – Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie określonym w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu, a także Użytkownik niebędący konsumentem, który w takim celu korzysta z Serwisu bez Rejestracji lub logowania.
 6. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie zmierzający do utworzenia i aktywacji Konta przez Właściciela obiektu.
 7. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Właściciela obiektu, po zalogowaniu się w Serwisie, w ramach którego Właściciel obiektu może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, w zakresie umożliwionym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu.
 8. Własne Treści – dane i informacje, w szczególności treści wprowadzane do Serwisu, w tym udostępniane publicznie w Serwisie przez Użytkowników.
 9. Wizytówka Właściciela obiektu lub Wizytówka – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela obiektu, stworzona przez Operatora albo Użytkownika, w tym Właściciela obiektu. Wizytówka Właściciela obiektu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w której Właściciel obiektu prowadzi swoją działalność gospodarczą. Wizytówka może obejmować rzeczywisty numer telefonu Właściciela obiektu na zasadach określonych w Regulaminie lub według decyzji Usługodawcy.
 10. Aplikacja mobilna – darmowa aplikacja autoup.pl, dostępna do pobrania na urządzenia mobilne, która pozwala jej użytkownikom na korzystanie z funkcjonalności Serwisu na takich urządzeniach. Aplikacja mobilna jest skierowana do posiadaczy urządzeń mobilnych chcących skorzystać z usług Właścicieli obiektu za pośrednictwem Serwisu.
 11. Nowy Klient – osoba, która w danym miesiącu kalendarzowym korzystając z danych zawartych w wizytówce właściciela obiektu skorzystała z jego usługi lub zakupiła produkt.
 12. Pakiet płatny – odpłatny pakiet usług, w szczególności reklamowych, świadczonych przez Operatora na rzecz Właściciela obiektu. Dostępne dla Właścicieli obiektów są Pakiety płatne o nazwach “STANDARD” oraz “GOLD”, których szczegółowy zakres przedmiotowy, ceny netto oraz zasady płatności ceny określa poza Regulaminem także Cennik; Umowa na korzystanie z usług objętych Pakietem płatnym“STANDARD” oraz “GOLD” jest zawierana pomiędzy Właścicielem obiektu a Usługodawcą na czas oznaczony 12 miesięcy.
 13. Opłata abonamentowa – opłata określona w Cenniku, uiszczana jednorazowo lub w ratach przez Właściciela obiektu na rzecz Usługodawcy z tytułu usług świadczonych w ramach Pakietu płatnego wybranego przez Właściciela obiektu. W przypadku Pakietu płatnego “Warsztat Godny Zaufania” termin Opłata abonamentowa obejmuje także wszelkie wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczonych w ramach tego Pakietu płatnego usług na rzecz Właściciela obiektu, w tym określone w odrębnym cenniku.
 14. Dni robocze lub dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Serwis stanowi platformę informatyczną skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją oraz sprzedażą usług związanych z Auto Detailingiem, kosmetyką samochodową, myjniami, sprzedażą akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi. Serwis jest także kierowany do osób będących nabywcami ww. usług lub towarów.
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.autoup.pl/kontakt („Formularz kontaktowy”), przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą Formularza kontaktowego, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została przewidziana postanowieniami Regulaminu lub jest wymagana lub dopuszczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli obiektów jest bezpłatne, z wyjątkiem korzystania z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 6. Każdy Użytkownik, w szczególności Właściciel obiektu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 7. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 8. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych materiałów, w tym treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1231), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. Bazy danych Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1402). W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości lub pobieranie danych z, baz danych Serwisu i ich wtórne wykorzystywanie w całości lub w części, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Operatora, stanowi naruszenie w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw do baz danych Operatora.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, w związku z rozbudową, naprawami Serwisu, pracami konserwatorskimi lub testami dotyczącymi Serwisu. Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług, wynikające z przyczyn, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie były uciążliwe dla Użytkowników. Operator nie ponosi z tytułu takich przerw żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec Właścicieli obiektów.
 11. Operator nie odpowiada wobec Właścicieli obiektów za przerwy w świadczeniu usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. pożaru, powodzi, silnego mrozu, intensywnego opadu śniegu, deszczu nawalnego, huraganu, klęski żywiołowej, strajku, zamieszek, wojny, rozruchów społecznych, itp.).


§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego dokonania przez Właściciela obiektu Rejestracji oraz logowania się do Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, zaktualizowanej do najnowszej wersji;
  4. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Do korzystania z wybranych usług dostępnych w Serwisie może być konieczne posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego.
 3. W przypadku wybranych usług dostępnych w Portalu Usługodawca wprowadził mechanizm polegający na weryfikacji numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku usług Portalu dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie na tym urządzeniu Aplikacji mobilnej.
 5. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, treści wulgarnych, niecenzuralnych, obraźliwych, itp.
 6. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 7. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą Formularza kontaktowego wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści, a nadto inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści.
 8. Ze względu na niezależne od Operatora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub urządzeń mobilnych Użytkownika, Operator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub świadczonych w ramach Serwisu usług, w tym usług objętych Pakietami płatnymi.


§ 4. [Zawarcie umowy o korzystanie z usług Serwisu; Rejestracja]

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie z nim umowy o korzystanie z usług świadczonych przez niego w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników niebędących Właścicielami obiektów nieodpłatnie, a dla Właścicieli obiektów odpłatnie (zob. także Cennik oraz regulaminy odrębnych usług, w tym Pakietów płatnych) lub nieodpłatnie (gdy Usługodawca wyraźnie tak postanowił).
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Właściciela obiektu Rejestracji, skutkującej utworzeniem i aktywacją Konta, z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „STANDARD” lub „GOLD” wymaga dokonania przez Właściciela obiektu zapłaty Opłaty abonamentowej w całości lub jej pierwszej raty. W przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji, do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi w momencie wejścia przez Użytkownika na którąkolwiek ze stron Serwisu, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu lub warunków (np. regulaminu, zasad korzystania) ewentualnej odrębnej usługi świadczonej przez Operatora, które zostały zaakceptowane odrębnie przez takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usług w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy i ocen oraz korzystania z usługi umawiania wizyt (napraw) online lub uzyskania wyceny online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 7 ust. 4 Regulaminu.
 4. W celu dokonania Rejestracji Właściciel obiektu zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu zobowiązany jest podać wymagane dane w formularzu rejestracyjnym, w tym adres e-mail (na który Operator przesyła linka aktywującego Konto, a którego kliknięcie przez Właściciela obiektu jest warunkiem aktywacji Konta) oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować w pełni Regulamin.
 5. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Regulaminu.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeśli jego nazwa jest już używana w ramach Portalu lub w razie, gdy Operator uzyskał wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza uzasadnione interesy Operatora.
 7. Konta są niezbywalne, chyba że na zbycie Konta uprzednią zgodę wyrazi Operator, na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Użytkownik, w tym Użytkownik niezalogowany, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§ 5. [Usługi dostępne dla Właścicieli Obiektów]

 1. Zakres usług dostępnych dla Właścicieli obiektów został określony w Cenniku, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.autoup.pl/oferta >i zależny jest od wybranego przez Właściciela obiektu pakietu, w szczególności Pakietu płatnego. Właściciel obiektu jest zobowiązany do dokonania terminowej zapłaty Opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z wybranego Pakietu płatnego, w tym dokonywania terminowej zapłaty rat, jeśli Właściciel obiektu wybrał opcję płatności Opłaty abonamentowej w ratach.
 2. Umowa o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „STANDARD” lub „GOLD” zawierana jest na czas oznaczony 12 (dwunastu) miesięcy, przy czym dniem zawarcia umowy jest dzień zaksięgowania Opłaty abonamentowej lub pierwszej z rat Opłaty abonamentowej przez Operatora. Jeśli obowiązujący Cennik przewiduje taką możliwość, Opłata abonamentowa może być uiszczana:
  1. za cały okres obowiązywania umowy z góry;
  2. w 2 (dwóch) półrocznych ratach;
  3. co miesiąc, w 12 (dwunastu) ratach;
  - przy czym Właściciel obiektu jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej, w tym jej rat, na podstawie i w terminie zapłaty określonym na wystawianych przez Operatora fakturach lub fakturach proforma (w zależności, który z dokumentów został doręczony Właścicielowi obiektu wcześniej).
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym Pakietem płatnym określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi obiektu po zapłacie przez niego i zaksięgowaniu przez Operatora Opłaty abonamentowej:
  1. w pełnej wysokości, w przypadku wybrania przez Właściciela obiektu opcji płatności jednorazowej za cały rok korzystania z Pakietu płatnego;
  2. pierwszej z rat składających się na całość Opłaty abonamentowej, w przypadku wyboru przez Właściciela obiektu opcji płatności w ratach składających się na Opłatę abonamentową;
  i po spełnieniu przez Właściciela obiektu dodatkowych warunków, które mogą wynikać ze szczegółowego regulaminu (zasad korzystania) z danego Pakietu płatnego.
 4. Płatności Opłat abonamentowych, w tym rat składających się na całość Opłaty abonamentowej, z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu (Pakietów płatnych), Właściciele obiektów mogą dokonywać w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym,
  2. za pośrednictwem internetowego serwisu PayNow, w tym w ramach usługi płatności cyklicznych, o ile Operator udostępnił Właścicielom obiektów tę opcję płatności. Operator jest uprawniony wskazać usługę płatności cyklicznych jako obowiązkową metodę (sposób) płatności Opłaty abonamentowej lub jej rat lub innego wynagrodzenia należnego Operatorowi lub jego składników, zaś Właściciel obiektu zobowiązuje się dokonywać płatności wspomnianych należności we wskazany przez Operatora sposób od daty wskazanej przez Operatora.
 5. Na podstawie porozumienia Właściciela obiektu oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej Opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana Pakietu płatnego na droższy - w takim przypadku do uprzednio uiszczonej Opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 Regulaminu.
 6. Właściciel obiektu wyraża zgodę na przesyłanie, na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres e-mail lub adres e-mail zaktualizowany w ramach Konta, elektronicznych faktur oraz faktur proforma za usługi świadczone przez Operatora i zobowiązuje się do dokonywania płatności objętych nimi należności w terminach zapłaty wskazywanych na fakturach lub fakturach proforma, w zależności, który z tych dokumentów został doręczony Właścicielowi obiektu wcześniej.
 7. Zmiana Cennika jest dokonywana w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.
 8. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela obiektu w żaden sposób nie uprawnia go, poza przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 9. Właściciel obiektu, który zalogował się na swoim Koncie, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Właściciela obiektu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 1 pkt 9 zdanie drugie Regulaminu. Operator jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela obiektu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela obiektów lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 9 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela obiektu z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.
 10. Właściciel obiektu, który wykupił Pakiet płatny “STANDARD”, “GOLD” przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na badanie przez Operatora poziomu satysfakcji Klientów online, w tym telefonicznie, poprzez SMS lub drogą mailową. Operator jest uprawniony ustalić w szczególności, czy Klient online jest zadowolony z wizyty, czy usługa w jego ocenie została przeprowadzona uczciwie, jaką cenę zapłacił i czy poleciłby Właściciela obiektu innej osobie. Na podstawie zebranych informacji Operator jest uprawniony:
  1. pobrać od Właściciela obiektu 8% prowizję netto, liczoną od wysokości wynagrodzenia brutto Właściciela obiektu (produkty + robocizna), z którego usług skorzystał Klient online, rozliczaną przez Operatora z dołu w okresach miesięcznych, pod warunkiem, że Klient online zgodził się na telefoniczne badanie poziomu satysfakcji przez Operatora i który przekazał Operatorowi informacje, o jakich mowa w ust. 10;
  2. ustalić i powiadomić Właściciela obiektu o wprowadzeniu indywidualnej wysokości prowizji należnej od Właściciela obiektu za umówienie Klienta online. Nowa, indywidualna wysokość wskazanej w zdaniu poprzednim prowizji miałaby zastosowanie od następnego miesiąca, licząc od dnia powiadomienia;
  3. wyłączyć w trybie natychmiastowym dany Pakiet płatny określonemu Właścicielowi obiektu, jeżeli Klienci online poddani badaniu satysfakcji w znacznym procencie będą niezadowoleni ze świadczonych przez Właściciela obiektu usług
 11. W przypadku, gdy Właściciel obiektu opóźnia się z zapłatą Opłaty abonamentowej lub którejkolwiek z rat składających się na całość Opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z Pakietu płatnego, np. raty miesięcznej lub półrocznej, Operator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany wysłać do Właściciela obiektu przypomnienie o terminie wymagalnej płatności, z zachowaniem formy dokumentowej. W razie nieuregulowania wymagalnej płatności w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub fakturze proforma, Operator jest uprawniony wstrzymać w trybie natychmiastowym świadczenie wszystkich lub wybranych usług objętych Pakietem płatnym (“zablokowanie usług” lub “blokada usług”), z którego korzysta Właściciel obiektu, w tym uniemożliwić Właścicielowi obiektu dostęp do Konta, do czasu uregulowania w całości zaległej płatności, a w przypadku płatności w ratach, również pozostałych do zapłaty rat, nawet jeśli nie były one wcześniej wymagalne (przy czym liczy się data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora). Dodatkowe wynagrodzenie Operatora z tytułu wznowienia świadczenia usług wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto i zostanie objęte fakturą lub fakturą proforma wystawioną przez Operatora.
 12. W okresie zablokowania usług, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Operator jest uprawniony do żądania zapłaty kolejnych rat lub innych składników Opłaty abonamentowej, i wystawiania z tego tytułu faktur proforma lub faktur, zaś Właściciel obiektu jest zobowiązany do ich zapłaty.
 13. Operator wznowi świadczenie usług objętych Pakietem płatnym, po zapłacie przez Właściciela obiektu wszelkich zaległych opłat i innych należności względem Operatora, w szczególności Opłaty abonamentowej lub jej rat lub innych jej składników, a także dodatkowego wynagrodzenia Operatora z tytułu wznowienia świadczenia usług. W takim przypadku umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Właścicielem obiektu obowiązuje na dotychczasowych warunkach, w szczególności okres obowiązywania Pakietu płatnego nie ulega wydłużeniu o czas blokady usług. Operator jest ponadto uprawniony do odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty oraz do umorzenia części zobowiązań Właściciela obiektu, według swojego uznania.
 14. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym Operator może, według swego uznania, wznowić świadczenie usług objętych Pakietem płatnym na warunkach sprzed rozwiązania umowy, przy czym warunki takiego wznowienia określa każdorazowo Operator. W przypadku braku odmiennych ustaleń, umowa zostaje zawarta na warunkach takich, jakby nie doszło do jej rozwiązania, przy czym okres blokady usług wlicza się do czasu trwania umowy objętej wybranym Pakietem płatnym, tzn. okres obowiązywania Pakietu płatnego nie ulega wydłużeniu o czas blokady usług.


§ 6. [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji]

 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji lub nie jest zalogowany w Portalu, może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2-6 poniżej.
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres e-mail, na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie lub dokonuje zalogowania się i po wprowadzeniu komentarza, jest on weryfikowany przez pracownika portalu pod kątem naruszeń regulaminu portalu i upubliczniany.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela obiektu wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela obiektu.
 4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Serwisie, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych oraz zgodę na kontakt w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, powinien jednak powiadomić Operatora o swej decyzji, np. za pomocą Formularza kontaktowego.
 5. Operator umożliwia Użytkownikowi, który planuje umieścić w Serwisie komentarz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych oraz zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach, komentarzach treści reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub stanowiących, tzw. lokowanie produktu.


§ 7. [Własne Treści]

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot praw autorskich, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  1. korzystanie z Własnych Treści, w tym poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, publiczne udostępnianie Własnych Treści w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, w tym w serwisach internetowych osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora, w tym na urządzeniach mobilnych;
  2. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by były one zgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub były prawidłowo wyświetlane w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w tym pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
 3. Operator ma prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie i dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w zakresie uzyskanej licencji.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
 5. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 6. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym Własnych Treści, w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela obiektu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 344) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do określonych treści, w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności. Jednocześnie Operator wezwie Użytkownika do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie, rzeczywiście korzystał z usług Właściciela obiektu, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres e-mail, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.
 7. W razie udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu po upływie terminu 3 dni roboczych, Operator zastrzega sobie możliwość przywrócenia do Serwisu potwierdzonych spornych treści. Jeżeli opóźnienie potwierdzenia spornych treści przez Użytkownika jest nieznaczne, Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia ich w Serwisie, przy czym może się tak zdarzyć jedynie, gdy Użytkownik zdąży potwierdzić sporne treści, zanim Operator uniemożliwi dostęp do nich w sposób bezzwłoczny.
 8. Użytkownik, a w szczególności Właściciel obiektu, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji Własnych Treści.


§ 8. [Rozwiązanie umowy; odpowiedzialność Operatora]

 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu, który dokonał Rejestracji a Operatorem może zostać rozwiązana przez Właściciela obiektu w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Konta, z zastrzeżeniem, że Umowa na korzystanie ze świadczeń objętych Pakietem płatnym “STANDARD” oraz “GOLD” jest zawierana pomiędzy Właścicielem obiektu a Usługodawcą na czas oznaczony 12 miesięcy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, o jakiej mowa w ust. 1 przez Właściciela obiektu (przedsiębiorcę), uiszczona Opłata abonamentowa, w tym jej raty, nie podlega zwrotowi. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przez Właściciela obiektu, który wybrał płatność Opłaty Abonamentowej w ratach, Właściciel zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości równej kwocie nieuiszczonych do dnia rozwiązania umowy rat Opłaty abonamentowej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia z Serwisu Wizytówki danego Właściciela obiektu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 3. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 4. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, ma prawo rozwiązać umowę zawartą z Operatorem w każdym czasie, poprzez zaprzestanie korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 5. Operator jest uprawniony do rozwiązania jakiejkolwiek umowy zawartej z Właścicielem obiektu, w tym umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „STANDARD” lub „GOLD”, w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli działanie Właściciela obiektu jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub godzi w wizerunek, renomę lub inne uzasadnione interesy Serwisu lub Operatora, a także w przypadkach szczególnych określonych w Regulaminie lub szczególnych regulaminach (zasadach korzystania) z wybranych usług Portalu. Operator jest uprawniony rozwiązać umowę zawartą z Właścicielem obiektu w trybie natychmiastowym także wówczas, jeśli okres blokady usług z powodu opóźnienia w płatności należności, w szczególności Opłaty abonamentowej lub jej raty wynosi ponad 60 (sześćdziesiąt) dni. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Właściciela obiektu, Właściciel obiektu zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości równej kwocie Opłaty abonamentowej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności Operator jest uprawniony do żądania, bez odrębnego wezwania i w stosunku do każdej nieuiszczonej raty Opłaty abonamentowej, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie stanowiącej równowartość 40 euro, przeliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym płatność raty stała się wymagalna. Powyższe uprawnienie nie ogranicza odpowiedzialności Właściciela obiektu, a Operator może dochodzić odszkodowania przewyższającego tę kwotę, w tym rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości określonej w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935).
 7. Operator jest uprawniony przenieść wszystkie lub wybrane prawa lub obowiązki wynikające z umów zawartych z Właścicielami obiektu na osoby trzecie.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, w tym za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich umów zawartych z Właścicielami obiektu w ramach Serwisu, jak również za następstwa działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 9. Wobec Właściciela obiektu (przedsiębiorcy) Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora i wyłącznie do całkowitej łącznej kwoty 500 zł. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Właściciela obiektu.


§ 9. [Reklamacje]


 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą Formularza kontaktowego lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości e-mail.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji lub drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik wskazał taką formę kontaktu.
 5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika będącego konsumentem, taki Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu wspomniany Użytkownik będący konsumentem może według swojego wyboru w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytkownika będącego konsumentem może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz takiego Użytkownika wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z określonych w ust. 5 pkt. 1) - 3) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.


§ 10. [Aktualizacje Portalu i nowe funkcjonalności]

 1. Aktualizacje Portalu udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, chyba że Operator wskaże, że dana aktualizacja lub związana z nią funkcjonalność jest dodatkowo płatna lub dostępna jedynie dla Użytkowników korzystających z Pakietów płatnych.
 2. Nowe funkcjonalności są udostępniane przez Operatora dla wszystkich lub wskazanych przez Operatora Użytkowników, w szczególności mogą być udostępniane Użytkownikom wybranych Pakietów płatnych.
 3. Propozycje dotyczące aktualizacji i nowych funkcjonalności Użytkownicy mogą zgłaszać za pomocą Formularza kontaktowego lub mailowo na adres: kontakt@autoup.pl.pl. Operator dokłada starań, aby uwzględniać propozycje Użytkowników w toku przygotowywania kolejnych aktualizacji Portalu lub nowych funkcjonalności.


§ 11. [Zasady przyznawania certyfikatów rzetelności Właścicielom obiektów]

 1. Właściciel obiektu, który spełnia łącznie następujące wymogi:
  1. dokonał Rejestracji i posiada w Serwisie Konto,
  2. stworzył w Serwisie samodzielnie swoją Wizytówkę Właściciela obiektu i zarządza nią,
  3. posiada w Serwisie co najmniej 30 komentarzy (ocen) od Użytkowników, odnoszących się do jakości świadczonych przez niego usług,
  4. średnia wszystkich komentarzy (ocen) Użytkowników, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez Właściciela obiektu, wynosi 4.5 na 5 możliwych gwiazdek,
  5. nie opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności pieniężnej Operatora,

  - otrzymuje od Operatora certyfikat rzetelności, w formie pisemnej, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Właściciela obiektu oraz dbałość o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta, co potwierdzają komentarze (oceny) Użytkowników, zamieszczone w Serwisie. Operator oświadcza, że wystawiając certyfikat bazuje wyłącznie na średniej komentarzy (ocen) Użytkowników, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez danego Właściciela obiektu, zamieszczonych w Serwisie.

 2. Operator wystawia certyfikat rzetelności w terminie 30 dni od daty spełnienia przez Właściciela obiektu, po raz pierwszy, przesłanek opisanych w ust. 1 pkt. 1) - 5) powyżej.
 3. Treść i forma certyfikatu rzetelności są chronione prawami autorskimi Usługodawcy.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu rzetelności, w szczególności w przypadku, jeśli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia komentarzy (ocen) Użytkowników, w szczególności w aspekcie technologicznym. Operator nie jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji odmownej, a jego decyzja jest w tym zakresie ostateczna. Operator komunikuje podjęcie decyzji odmownej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).


§ 12. [Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników]

Zasady, na jakich Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi określa Polityka prywatności.


§ 13. [Zmiany Regulaminu]

 1. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6 poniżej, w szczególności, gdy zmiana Regulaminu jest konieczna z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa, obowiązek wykonania prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Wobec Użytkowników będących Właścicielami obiektów zmiany treści Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce Regulamin) zmienionej wersji Regulaminu oraz przesłania do Właścicieli obiektów drogą mailową powiadomienia o zmianach. Przez zmiany treści Regulaminu rozumie się też zmiany Cennika, które stają się skuteczne w tym samym trybie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.
 4. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami obiektów zmiany treści Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników zmienionego Regulaminu, w toku:
  1. Dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym obiekcie.
 5. Jeżeli Użytkownik niebędący Właścicielem obiektu przekazał Usługodawcy swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego na potrzeby przekazywania informacji handlowych, wówczas jest on informowany przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu odpowiednio drogą mailową lub w formie SMS, zaś zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce Regulamin) zmienionej wersji Regulaminu oraz powiadomienia o zmianach. Użytkownik, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, może rozwiązać Umowę zawartą z Usługodawcą poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości e-mail lub na stronie Portalu wskazanej w wiadomości SMS. Użytkownik może także zaprzestać w każdym czasie korzystania z Portalu i poinformować Usługodawcę o konieczności zaprzestania przetwarzania jego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub z wykorzystaniem Formularza kontaktowego.
 6. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce Regulamin, Operator może poinformować o zmianach Regulaminu na portalu Facebook oraz na fanpage’u autoup.


§ 14. [Dostępność treści Regulaminu]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.autoup.pl/regulamin/, a także w siedzibie Operatora.
 2. Użytkownik może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora drogą mailową, np. korzystając z Formularza kontaktowego.


§ 15. [Postanowienia końcowe; prawo i właściwość sądu]

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem będą rozwiązywane w miarę możliwości ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd okręgowy w Olsztynie.
 4. Postanowienie ustępu 3 nie wiąże Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca uregulował zasady korzystania z określonych usług Portalu w odrębnym, szczegółowym regulaminie lub zasadach (warunkach) korzystania, wówczas korzystanie przez Użytkownika z takich usług jest regulowane w pierwszej kolejności postanowieniami szczegółowego regulaminu lub zasad (warunków) korzystania, zaś w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do Właścicieli obiektów korzystających z pakietów płatnych “STANDARD”, “GOLD” postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio i może być wobec nich używane określenie „Pakiet płatny”.